آرسنال ونیز

آرسنال ونیز

در دوران اوج خود ، آرسنال ونیز بزرگترین کارخانه کشتی سازی در جهان بود. این انبار کشتی سازی، نقشی حیاتی در ترفیع موقعیت این شهر به عنوان یک قدرت دریایی بازی کرد. ورودی این مجتمع، یک دروازه قرن پانزدهمی تزئین شده است.