اوت لت پاتایا

اوت لت پاتایا

در این مرکز خرید انواع لباس ،چرم عرضه میشو و یکی از معروفترین مراکز خرید پاتایا میباشد