ایست بازرسی چارلی برلین

ایست بازرسی چارلی برلین

ایست بازرسی چارلی که یکی از سه ایستگاه بازرسی در دیوار برلین بود، محل درگیری بین تانک های آمریکایی و روسی در سال 1961 بود. این ایستگاه تبدیل به یکی از معروف ترین نمادهای جنگ سرد شده است.