بازارمروارید کیش

بازارمروارید کیش

یکی ازبازارهای بزرگ جزیره است که درمرکزآن قرارگرفته و دارای معماری شبیه به تخت جمشید است. این بازاریک طبقه دارای ۲۰۶ غرفه و۲کافی شاپ است.