بازارپارس خلیج کیش

بازارپارس خلیج کیش

این بازارکه درشمال غربی جزیره و درکنار شهرک میرمهنا واقع شده است بازاری یک طبقه با۱۵۳ غرفه است.