بازارچه الهیه کرمانشاه

بازارچه الهیه کرمانشاه

اینجا یکی از شلوغ ترین خیابان کرمانشاه است که انواع فروشگاهها در آن وجود دارد.