بازار خان یزد

بازار خان یزد

یزد – یزد خیابان قیام