بازار رشت

بازار رشت

بازار بزرگ رشت، بازاری سنتی با ۱۴ کاروانسراست .معماری این کاروانسرا مربوط به دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی است.گردشگران به راحتی می توانند در اینجا انواع سوغاتی را خریداری کنند.