بازار قیصریه شیراز

بازار قیصریه شیراز

این بازار در ضلع شمالی میدان شهر قرار دارد و از سه قسمت تشکیل می شود. بخش اول فضای مرکزی هشت ضلعی با گنبدی بر روی ان بخش دوم راهروهای دور تا دور بخش مرکزی و بخش سوم شامل 4 سوق فرعی است که از فضای مرکزی به چهار سمت منشعب می شود براساس اشعار بر جای مانده در قیصریه تعمیر ان در سال1015 هجری قمری صورت گرفته است. به احتمال زیاد شاه عباس صفوی طرح بازار اصفهان را براساس بازار لار قرار داده است.