باغ ملی مشهد

باغ ملی مشهد

این بوستان کوچک در یکی از خیابان های قدیمی مشهد موسوم به ارگ قرار دارد. گویا در گذشته ارگ شهر در این مکان بوده و آب قنات رکن آباد از همین باغ عبور می کرده است. این بوستان در سال 1345 توسط حسین ملک به شهرداری مشهد واگذار گردید. در این باغ علاوه بر گلکاری و گیاهان متنوع، مجموعه ای برای بازی کودکان نیز وجود دارد.