بالکن چشم انداز ملبورن

بالکن چشم انداز ملبورن

این بالکن در طبقه 55 بلندترین برج اداری ملبورن، برج ریالتو، در نیمکره جنوبی این شهر واقع شده است. سکوی تماشای ملبورن، چشم اندازه 360 درجه به ملبورن و حومه آن دارد. در این بالکن یک کافه نیز وجود دارد