بامداد کرمانشاه

بامداد کرمانشاه

آدرس:کرمانشاه – کرمانشاه ۲۲ بهمن، بلوار ۱۷ شهریور، تقاطع بلوار ارشاد