برلینِ دُم برلین

برلینِ دُم برلین

برلین دم یک کلیسای جامع باروک است که بین سال های 1894 تا 1905 ساخته شد. این کلیسا در جزیره ای در رودخانه اسپری، که به عنوان جزیره موزه شناخته می شود، واقع شده است. این کلیسا که در طول جنگ شدیداً آسیب دیده بود، در سال 1993 مجدداً بازگشایی شد.