بریانی های اصفهان

بریانی های اصفهان

بریانی اعظم
یکی از بریانی های خوب اصفهان هست که چندین سال سابقه کار دارد
تلفن:۲۲۱۵۸۶۷
ادرس:اصفهان-میدان امام حسین(دروازه دولت)
بریانی تاک
آدرس : اصفهان-احمد آباد-
تلفن : ۰۹۱۳۱۱۷۵۲۸۷-۲۲۵۲۶۴8
بریانی شاد:خیابان طالقانی