بند طرق مشهد

بند طرق مشهد

این سد در 14 کیلومتری جنوب شرقی مشهد بر روی رودخانه طرق و در نزدیکی بند قدیمی قرار دارد. سد طرق از نوع بتنی با دو قوس متقارن متشکل از 22 بلوک به عرض 14 متر است. بنای اولیه این بند متعلق به دوره تیموری است.