تالاب قوری گل تبریز

تالاب قوری گل تبریز

اگر امکانات برایتان از اولین گزینه ها نیست و اهل ریسک و ماجراجویی هستید می توانید 40 کیلومتر تا جنوب شرقی تبریز رانده و خود را به تالاب قوری گل برسانید؛ تالابی با آب شیرین که میزبان پرندگان و خزندگان متعددی از جمله مار و سمور و ادرک آبی است.
در این تالاب می توانید تنی به آب زده و از مناظر اطراف لذت ببرید فقط حتما با خود لوازم مناسب و کافی همراه داشته باشد.
خالی از لطف نیست که بدانید اين درياچه در ميان مردم محلی به قوري گل یا استخر خشک معروف است و بعضي آن را دوري گول (استخر آب زلال) و برخي دیگر قويل گول (استخر و گودال ژرف و عميق) مي نامند.
در ضمن: شکار ممنوع!