تله سيژ ناژوان اصفهان

تله سيژ ناژوان اصفهان

در ابتدای ورودی پارک ناژوان و به طول۱۹۲۵ متر و در هر ساعت قادر است ۱۰۰۰ نفر بازدید کننده را انتقال دهد