جاذبه مسجد سلیمانیه  استانبول

جاذبه مسجد سلیمانیه استانبول

این مسجد توسط معمار عثمانی، معمار سینان ساخته شده و گنبد عظیم و مناره های باریک مدادی شکل آن در قرینه ای بسیار زیبا و با شکوه قرار گرفته اند. مقبره های سینان، سلطان احمد اول و همسرش روکسلانا، آپارتمان های اصلی ستاره شناس مسجد، کاروانسرا و فواره، همگی دور تا دور حیاطی آرام قرار گرفته اند.