حمام حاج شهباز خان کرمانشاه

حمام حاج شهباز خان کرمانشاه

حمام شهباز خان در بافت قديم شهر كرمانشاه در خيابان مدرس قرار دارد. اين حمام نيز مانند بسياري از حمام هاي دوره قاجاريه شامل سربينه يا رخت كن ، گرم خانه و خزينه هاي آب سرد و گرم است. سطوح داخل گنبد هاي آن به وسيله آهك بري مقرنس كاري شده است . در قسمت سربينه نيز به وسيله نقاشي هاي ديواري تزيين شده است. اين حمام به دستور حاج شهباز خان پسر منوچهر خان بيگلر بيگي يكي از رجال سياسي و اجتماعي دوره قاجار در كرمانشاه به سال 1232 ه ق ساخته شد