خانه تقوی های گرگان

خانه تقوی های گرگان

اين مجموعه از بناهاي دوره قاجار است که در مساحتي بيش از 2000 متر مربع ساخته شده و ساخت آن منسوب به حاج ميرزا محمدتقي تقوي (تقي اف) مي باشد.
اين مجموعه ي تاريخي شامل بيش از ده حياط اصلي و فرعي بوده که تا کنون 10 حياط اصلي آن توسط سازمان ميراث فرهنگي خريداري و بازسازي شده است. اين حياط ها عبارتند از: حياط هاي بيروني اول و دوم ، حياط هاي اندروني اول و دوم، حياط مطبخ، حياط سرطويله، هشتي ها و پشت حياط ها و… مصالح به کار رفته در اين ساختمان ها ، کچ ، خاک ، آهک ، آجر ، خشت خام و چوب مي باشد. چوب هاي به کار رفته در ستون ها اغلب چوب درخت سرخدار و چوب هاي به کار رفته در درها اغلب چوب درخت ازدار (آزاد) مي باشند.
ساختمان ها اغلب دو طبقه هستند و کف طبقه ي دوم با چوب، لمبه کوبي شده تا بار کمتري بر سقف طبقه ي تحتاني وارد شود. اين ساختمان ها اغلب يک متر بالا تر از سطح زمين ساخته شده و زير آن ها خالي مي باشد تا از نفوذ رطوبت به داخل بنا جلوگيري شود.