خوان سالار ارومیه

خوان سالار ارومیه

شماره تماس: 3481802- 0441
آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده، پایین مرکز خرید دانشکده