دیور رشت

دیور رشت

این فروشگاه نمایندگی دیور فرانسه می باشدکه لباس های ترک نیز بخشی از این فروشگاه را تشکیل
می دهد