رایشستاگ برلین

رایشستاگ برلین

رایشستاگ، مقر پارلمان آلمان، یکی از نشانه های تاریخی برلین است. این ساختمان، که نزدیک به دروازه براندنبورگ واقع است ، پس از اتحاد دو آلمان بازسازی شد و از ویژگی های قابل توجه آن گنبد شیشه ای است.
پس از تاسیس امپراطوری آلمان در سال 1871، نیاز به ایجاد ساختمان پارلمانی در برلین بوجود آمد.رقابتی برگزار شد و از 183طرح ارسالی، طرحی اجرا شده توسط pol Wallot انتخاب شد.