آرپی اصفهان

آرپی اصفهان

رستوران آرپی دارای سه شعبه در اصفهان
آدرس شعبه 1:(کباب ترکی):خیابان توحید_خیابان شهید قندی(مهرداد) تلفن36257435
آدرس شعبه 2:(کباب ترکی):مرداویج_فلکه برج تلفن:36693133
آدرس شعبه 3:(کباب و بریانی):خیابان توحید-خیابان شهید قندی(مهرداد)پلاک 40 تلفن 36293670