قصرچینی تبریز

قصرچینی تبریز

تبریز- باغمیشه- مابین ایستگاه گاز و میدان شهید فهمیده