360 استانبول

360 استانبول

0212 2511042
رستوران قیمت بالا
در مرکز شهر با دید عالی شهر از طبقه بالا