رودخانه قره سو گرگان

رودخانه قره سو گرگان

شاخه اصلی اين رودخانه از ارتفاع 2900 متری كوه‌های اسب چر، سوس و قزيمان سرچشمه می‌گيرد و بعد از پيمودن چشمه‌سارها و شاخه‌های فرعی به نام رودخانه باغشاه و كمی پايين‌تر به نام گرماب دشت سرانجام با ساير شاخه‌های فرعی، رودخانه قره سو را تشكيل می‌دهد. طول آن 160 كيلومتر و در جنوب استان با جهت شرقی- غربی جريان دارد. از مهم‌ترين شاخه‌های آن می‌توان به گرماب دشت، چهل چهار آب، شصت كلا، فسن رود ، النگ دره، نوشن و زيارت اشاره نمود. اين رود بعد از پيمودن از چند دهستان بين بندر تركمن و بندر گز در كنار روستای قره سو به خليج گرگان می‌ريزد.