ریوا دلی اسکیاوونه ونیز

ریوا دلی اسکیاوونه ونیز

ریوا دلی اسکیاوونه ، پر جنب و جوش ترین تفرجگاه اسکله ای ونیز است که معمولاً مملو از گردشگران می باشد. در کنار این تفرجگاه ، که از کاخ دوج ها شروع و به آرسنال ختم می شود ، ساختمان های تاریخی زیادی به چشم می خورد.