زانسوچی ، پوتسدام برلین

زانسوچی ، پوتسدام برلین

این پارک بزرگ در پوتسدام (در حدود 24 کیلومتری برلین)، دارای یک کاخ بزرگ سبک باروک نو، و کاخ زیبای زانسوچی (که یک کاخ تابستانی است که در سال 1747 در سبک روکوکو برای فردریک کبیر ساخته شد) می باشد.