ساحل Mai Khaoپوکت

ساحل Mai Khaoپوکت

ساحل مای خاو در شمال غرب پوکت بعنوان بخشی از پارک ملی Sirinat و تنها سازه قابل توجهی همراه آن هستند