ساحل Nai yangپوکت

ساحل Nai yangپوکت

بخش هایی از از ساحل در داخل پارک ملی Sirinath که همچنین شامل صخره در پایان شمال ساحل هستند