ستون الكساندر سن پطرزبورگ

ستون الكساندر سن پطرزبورگ

ستون الكساندر كه در سال 1834 پرده برداري شد در خارج از كاخ زمستاني قراردارد. اين برج گرانيتي 47متر ارتفاع دارد و يادبود پيروزي روسيه بر ناپلئون مي باشد