سراب بهرام شیراز

سراب بهرام شیراز

این اثر در 9كیلومتر نورآباد فارس قرار دارد. در ا ین نقش، بهرام دوم(سده 5 میلادی) در وسط و بزرگان ساسان در اطراف او
ایستاده اند. این نقش برجسته 85/3 متر طول و 8/2 متر ارتفاع دارد.