سنتی طربستان کرمانشاه

سنتی طربستان کرمانشاه

رستوران طبرستان در محیطی سنتی غذاهای با کیفیت همراه با موسیقی محلی ،در فضایی آرام سرو

می کند.