سنتی کرمانشاه

سنتی کرمانشاه

قدمت این بازار سنتی به 200 سال می رسد.