سنگ نگاره (شتر سنگ)  مشهد

سنگ نگاره (شتر سنگ) مشهد

این سنگ نگاره بر کناره راه مشهد – شاندیز نزدیک به روستای درخت بید واقع شده است بر سنگ های بزرگی موسوم به شترسنگ نقش بسته است. بر این سنگ نگاره نقوشی از قبیل شیر، بزکوهی، گاو میش و انسان های شکارچی نقش بسته که می توان قدمت آنها را به دوران نو سنگی نسبت داد