سینما شناور پوکت

سینما شناور پوکت

سينماي شناور پروژه خلاقانه اي میباشد که بر روي آب احداث گردیده و در ناحيه اي مابين دو صخره در نزديکي جزيره کودا قرارگرفته است. طرح این سینما به مناسبت جشنواره فيلم “فیلم روی صخره ناو نوی” انجام شده است و تمامي گردشگران براي ورود به اين سينما باید قایق سوار شوند.ساختار به کار رفته در اين طراحي به صورت قسمت بندي شده بوده و از آنجائيکه تماماً از مواد بازيافتي در ساخت سينما استفاده شده و براي محيط زیست تاثیربدی ندارد.