صدر ارومیه

صدر ارومیه

آذربایجان غربی – ارومیه خیابان امام خمینی ، خیابان خیام جنوبى