قلعه بابک تبریز

قلعه بابک تبریز

بابک خرم دين را شاید بسیاری از شما بشناسید، او که در سر سوداي عظمت دوباره ايران را داشت و 22 سال در برابر تجاوز اعراب به خاک ميهن، مردانه مقاومت و ايستادگي کرد و در نهايت با خدعه و نيرنگ از پا در آمد.
قلعه بابک اما قدمتی بیش از این ها دارد، احتمالاً زمانی که ساسانیان بر سریر قدرت بودند
دژ بابک خرمدين، دژي است دو تا سه طبقه، بر فراز قله کوهستاني با حدود 2700 متر بلندتر از سطح دريا. اطراف اين قلعه را از هر طرف دره‌هاي عميقي با 400 تا 600 متر عمق فرا گرفته و تنها از يک سو راهي باريک و صعب العبور جهت دسترسي به اين قلعه وجود دارد.