كاخ فیروزآباد(كاخ اردشیر) شیراز

كاخ فیروزآباد(كاخ اردشیر) شیراز

این بنای باستانی در شمال غرب فیروزآباد واقع شده است. مصالح این كاخ ساروج و سنگلاخ می باشد كه با روكش از گچ پوشیده شده است.
این كاخ مربوط به اردشیر اول بنیانگذار سلسله ساسانی (سده 3م) است.
به علت قرار گرفتن این كاخ در كنار چشمه «قمپ آتشكده» آن را آتشكده فیروزآباد نیز می نامند.