كلبه چوبي پطر كبير سن پطرزبورگ

كلبه چوبي پطر كبير سن پطرزبورگ

كلبه چوبي پطر كبير در مجاورت رودخانه و در منطقه پروسكايا در سال 1703 جهت اسقرار پطركبير در زماني كه نقشه شهر در حال طراحي بود ساخته شد. تون