کلبه چوبی پطر کبیر سن پطرزبورگ

کلبه چوبی پطر کبیر سن پطرزبورگ

کلبه چوبی پطر کبیر در مجاورت رودخانه و در منطقه پروسکایا در سال 1703 جهت اسقرار پطرکبیر در زمانی که نقشه شهر در حال طراحی بود ساخته شد. تون