كليساي كازان سن پطرزبورگ

كليساي كازان سن پطرزبورگ

كليساي كازان كه مقبره ژنرال ميخائيل كوتوزوف را در خود جاي داده است ، بسيار زيباست و نماي داخل آن نيز آراستگي خاص خود را دارد