كليساي مسيح خونين سن پطرزبورگ

كليساي مسيح خونين سن پطرزبورگ

اين كليسا در محل خودكشي الكساندر سزار دوم قراردارد كه در آن مي توان به تماشاي حدود 6000 كاشي زيبا و نقاشي هاي متعدد پرداخت