کلیسای مسیح خونین سن پطرزبورگ

کلیسای مسیح خونین سن پطرزبورگ

این کلیسا در محل خودکشی الکساندر سزار دوم قراردارد که در آن می توان به تماشای حدود 6000 کاشی زیبا و نقاشی های متعدد پرداخت