مرسل  گرگان

مرسل گرگان

در این مرکز خرید انواع لباس و فروشگاههای شال و روسری وجود دارد.طبقه پایین این مرکز خرید نیز فروشگاههای کامپوتر و قطعات کامپیوتر عرضه می شود.