مرکز خرید اسکان تبریز

مرکز خرید اسکان تبریز

مرکز خرید اسکان شامل ۲ طبقه تجاری و در یک برج ۱۵ طبقه ای در منطقه آبرسان قرار دارد و یکی از مراکز لوکس تبریز به شمار میرود