مرکز خرید برج بلور تبریز

مرکز خرید برج بلور تبریز

این مرکز خرید در یکی از زیباترین برجهای شهری کشور احداث شده است
مرکز خرید بلور دارای 120 باب مغازه در سه طبقه میباشد و در طبقات زیرین برج 3 طبقه پارکینگ طبقاتی احداث شده است
طبقه چهارم برج به طبقه فود کورت و طبقه 25 برج به رستوران گردان برج اختصاص خواهد داشت
درس :آبرسان -فلکه دانشگاه