مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد

این مسجد در حدود 100 سال و 3 دوره بنا شده پایه های اصلی توسط ساسانیان بنا شده و گنبد متعلق به دوره ایلخانی و سردر بلند مسجد متعلق به شاهرخ تیموری ست.این مسجد به خاطر سردربلند و گنبد خوابیده و کاشیکاری زیبا مشهورست. و جزو آثار ملی ماست.