مسجد جمیرا دبی

مسجد جمیرا دبی

مسجدی زیبا متعلق به اولین عصر طلایی اسلام مسجد جمیرا دبی بهترین مسجد شهر دبی است که شکل معماری کلاسیک زیبای خود را مدیون Cairo، فرمانروای مصری این شهر است که در اواخر هزاره اول و در اولین دوران طلایی اسلام حکمرانی این شهر را در اختیار داشت. حکاکی های زیبایی روی گنبد سنگ ماسه ای و مناره های این مسجد انجام شده است، در حالیکه ورودی مسجد آراسته به نقاشی های است که روی زمینه آبی آن خودنمایی می کنند. مسجد جمیرا تنها مسجدی ست که درهای آن به روی غیر مسلمانان نیز باز است، اما برای ورود به مسجد باید به تورهایی که توسط خود مسجد راه اندازی شده است بپیوندند.