مسجد سن پطرزبورگ

مسجد سن پطرزبورگ

مسجد سن پطرزبورگ كه گنجايش پنج هزار نمازگزار رادارد، در سال 1913 افتتاح شد كه در زمان افتتاح، بزرگترين مسجد اروپا بوده است. مناره هاي آن 94 متر ارتفاع و گنبد لاجوردي آن 39 متر ارتفاع دارد.