مقبره سه گنبد ارومیه ,آذربایجان غربی

مقبره سه گنبد ارومیه ,آذربایجان غربی

مقبره منفرد اسلامی موسوم به سه گنبد در قسمت مرکزی شهر ارومیه متعلق به عصر سلجوقی ،در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

بنای موصوف از دو بخش سرداب و شیون گاه تشکیل شده که به وسیله پوششی قوسدار از هم مجزا می شوند و مصالح آن شامل سنگ و آجر و گچ است. این برج آجری استوانه ای شکل متعلق به قرن ششم هجری بوده و در مدخل بنا سه کتیبه به خط کوفی که با سنگ تراشیده اند، باقی مانده است.